Cargando...

出售: 地板 进入 San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia


搜索 房产

交易

局部性

入住

退房

物业类型

物业类型

卧室

浴室

最小尺寸

平方米

最小尺寸图。标绘(平方米)

平方米

最小。价格

最大。价格

参考


独家

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积80平方米 卧室2 1
155.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积77,42平方米 卧室1 1 节能认证: E
65.265€
进入

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积115平方米 卧室3 2 车库2 游泳池
150.000€
优秀

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积95平方米 卧室2 2 花园 游泳池
240.000€

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积50平方米 卧室1 2 节能认证: A
110.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积124平方米 卧室3 2
170.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积108平方米 卧室3 2
135.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积50平方米 卧室1 1 花园 节能认证: G
140.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积109平方米 卧室2 2
150.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积70平方米 卧室2 2 游泳池 节能认证: G
195.000€
优秀

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积130平方米 卧室3 2 花园 游泳池
125.000€
良好的交易

San Antonio de la Mar, Cullera, Valencia

平 出售
建筑面积67平方米 卧室2 1
99.000€

选择: 12 属性。特性